پنجره واحد خدمات الکترونیک پنجره واحد خدمات الکترونیک

عنـوان قانون: آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال

نـــوع : قانون

مصوب کننده : هیات وزیران

تاریخ تصویب : 24 مرداد 1389

تاریخ ابلاغ : 16 آبان 1389

شرح

ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری در حوزه رسانه ها و آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال از مهمترین اقداماتی است که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال میبایست به انجام آن مبادرت ورزد. بدین منظور و با هدف انجام وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه نظارت بر فعالیت های فرهنگی و همچنین ایجاد بستر برخورداری فعالیت های فرهنگی دیجیتال از مزایا و معافیت های خاص فعالیت های فرهنگی و فراهم آوردن سازوکار حمایت از حقوق پدید آورندگان و تهیه کنندگان آثار فرهنگی دیجیتال و همچنین برپاکنندگان رسانه های دیجیتال، صدور مجوز فعالیت های فرهنگی دیجیتال برای متقاضیان واجد صلاحیت وفق آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است. بر اساس ماده ۲ این آیین نامه «ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»

متن قانون یا مصوبه

مـاده 1- تعـاریف: اصـطلاحات منـدرج درایـن آیـین¬ نامـه در معـانی مـشروح مربـوط بـه¬ کـار می¬روند: الف- محتوا: مواد دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن¬ها در هرشکل و قالب. ب- اثر: آن¬ چه از راه دانش، هنر و یا ابتکار پدید می‌آید، بدون درنظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان، ظهور و یا ایجاد آن به¬ کار رفته است. پ- محتوای فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن¬ها در هرشکل و قالب. ت- حامل دیجیتال: ابزاری که داده به¬ منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبکه، برروی آن ذخیره می¬گردد، نظیرلوح فشرده. ث- تکثیر حامل دیجیتال: فرآیندی که در نتیجه¬ آن داده بر روی نسخه¬ های متعدد از حامل دیجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل دیجیتال حاوی داده و یا نسخه برداری از داده برروی حامل دیجیتال. ج- نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسـانه¬ هـای دیجیتـال، کـه بـه دوگونه نشر برحامل دیجیتال و نشر برخط تقسیم می¬گردد. چ- نشر برحامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال. ح- نشر برخط: نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط. خ- ناشر دیجیتال: شخص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد. د- بسته نرم¬ افزاری: مجموعه منسجم شامل یک یا چند برنامه رایانه¬ ای و محتوای دیجیتال قابل اجرا توسط نرم افزارهای موجود در آن بسته. ذ- بسته نرم افزاری رسانه¬ ای: بسته نرم¬ افزاری¬ که برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می¬گیـرد، از قبیـل چنـدرسانه¬ ای¬ ها، بازی¬ ها و سرگرمی¬ های دیجیتال. ر- بسته نرم افزاری رسانه¬ پرداز: بسته نرم¬ افزاری که برای پدیـدآوردن و ویـرایش بـسته نرم¬ افزاری رسانه¬ ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می¬گیرد. ز- رسانه برخط: هر سامانه¬ که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عمـوم یا بیش از یک¬هزار مخاطب مشخص یا نا مشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه¬ های محلی، شبکه ¬های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه¬ های تلفن ثابت و همراه را فراهم می¬آورد. ژ- رسانه برخط اختصاصی: رسانه برخط که فقط شخص حقیقی یا حقوقی متـصدی آن را معرفی و محتوای دیجیتال درقلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصولات شـخص یاد شده را در معرض دسترس قرارمی¬دهد. س- رسانه پیام¬ده: رسانه برخط مبتنی بر سامانه¬¬ای که امکان ارسال پیام¬های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه¬ ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک¬هزار مخاطب مشخص یا نامشخص را فراهم می¬ آورد، از قبیل سامانه¬ های ارسال انبوه پیامک و سامانه های ارسال پیام¬ با فناوری بلوتوث. ش- رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بـستر قـراردادن محتـوای دیجیتـال در معـرض دسترسـی عمـوم یـا بـیش از یـک¬هزار مخاطـب مـشخص و همچنـین تعامـل و تـشکیل گروه¬ها و شبکه¬ های مجازی را برای کاربران فراهم ¬آورد. ص- مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به¬ کارگیری سخت افزار و نـصب نرم افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته های نرم¬ افزاری رسـانه¬ ای بـازی و سـرگرمی را برای مراجعه¬ کنندگان فراهم می¬ آورند. ض- رسـانه دیـجیتال: رسـانه مبتنی بـر فـناوری نـوین اطلاعـات و ارتباطـات، شـامل گونه¬ های زیر: 1- بسته نرم افزاری رسانه¬ ای. 2- حامل دیجیتال حاوی داده. 3- رسـانه برخط. ط- فعالیت فرهنگی دیجیـتال: فعالیـت فـرهنگی مبتنی بر فـناوری نـوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه¬ های زیر: 1- تصدی رسانه برخط. 2- پدیدآوردن، تهیـه کـردن و عرضه بـسته نـرم افـزاری رسـانه¬ ای و بـسته¬ نـرم افزاری رسانه پرداز. 3- تکثیـر حامـل دیـجیتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع یا برای عرضـه توسـط تکثیر کننده. 4- نشر دیجیتال. 5- تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال. 6- تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هرشـکل رسانه برخط، سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط. 7- ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات. ظ- واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب¬سایت، پایگاه اطلاع رسانی و رسـانه برخط که فعالیت فرهنگی دیجیـتال انجام داده یا برای فعالیت¬ فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می¬گیرد. ع- دستگاه اجرایی: دسـتگاه¬ هـای اجرایـی موضــوع مـاده (5) قــانون مــدیریت خــدمات کشوری. غ- پدید آوردن: خلق اثری جدید با به¬ کــارگیری دانــش، هنــر و یا ابتکــار توسـط شـخص حقیقی، به¬ تنهایی یا با همکاری دیگر پدیدآورندگان. ف- تهیـه کـردن: تـأمین سـرمایه و امکانـات مـورد نیـاز و بـه¬ کـارگیری پدیدآورنـده یـا پدیدآورندگان برای ایجاد اثری جدید. ق- تصدی: تأمین سرمایه و امکانات مورد نیـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه یا تـشکیلات ازقبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز. ماده 2- ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی است و متخلفـین وفـق قـانون‌ تعطیـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانونی‌ دائر شده‌ و می‌شود- مصـوب 1372- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت. تبصره1- صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه¬ ها انجام می¬گردد. تبصره2- نشریات ادواری علمـی، آموزشـی و ترویجـی دارای رتبـه¬ بنـدی وزارتخانـه¬ هـای علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی کـه قـبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به¬صـورت چاپی دریافت نموده ¬اند، درصورتی¬که با همان محتوای نسخه چاپی، به¬ صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند. ماده3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از¬جمـله دارنـدگان مجوز¬هـای موضــوع مواد (2) و (4) این آیین¬نامه مکلفند برای انجام فعالیت¬های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشـاوره، تهیـه، و انتشار محتـوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیـت تبلیغـاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون¬های تبلیغاتی دارای مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعـه نمایند و متخلفین وفق آیین نامه تأسیس و نظارت بـر نحـوه کـار و فعالیت کانـون¬های آگهـی و تبلیغاتی- مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- و قـانون‌ تعطیل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دائر شده‌ و مـی‌شود – مصوب 1372- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت. تبصره- نشریـات الـکترونیک و چاپـی دارای پـروانه از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی بــرای نشر آگهی¬ های تبلیغاتی و رسانه¬ های برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان آن¬ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارند. ماده4- هرگونه فعالیت تجـاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق ازقبیل حامـل¬ هـای دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفـین وفـق قانـون نحـوه مجازات اشخاصی کـه در امـور سمعی و بصـری فعالیت¬های غیرمجاز می‌نمایند- مصوب 1386- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت. تبصره1- بسته ¬های نرم افزاری رسانه¬ ای و کالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا به¬ صورت محتوای یادشده، کالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسـوب می¬گردند. تبصره2- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضـه کــالای شـامل آثــار دیداری و شنیداری از طریق سامانه¬ های برخط، اعم از آن¬که کالا، به¬ صورت برخط بـارگیری گـردد یـا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش¬ها برای وی ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است. ماده 5- وزارت بازرگانی مکلف است باهمکاری اتحادیه¬ ها و مجامع صنفی ظـرف سـه ماه پـس از ابلاغ این آیین¬ نامه، صنوفی را که وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تـجاری هریـک از اشـکال کـالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری می¬ باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه¬ ها و مجامع صنفی مربوط اعلام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تقاضای صـدور مجـوز فعالیت تجاری در زمینه¬ های یاد شده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگانی که به¬ صورت کتبی از اتحادیه صنفی ذی¬ربط معرفی شده ¬اند، دریافت نماید. ماده 6- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف¬ است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخـذ هریک از مجـوزهای موضوع این آیین¬ نامه، نسبت به بررسـی صـلاحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صلاحیت اقدام نماید. تبصره 1- دستگاه¬ های ذی¬ ربط موظفند همکـاری لازم را بـرای بررسی صـلاحیت متقاضـیان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به¬ عمل آورده و به استعلام¬ های آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهند. تبصره 2- چنانچه احراز صلاحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـرای متقاضـیانی کـه عـدم صـلاحیت آنـان احـراز نگردیده ¬است، صادر نماید. ماده 7- دستگاه ¬های اجرایی برای انجام گونه¬ های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه¬ های رسانه دیجیتال که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکالیف، وظایف یا اختیارات آن¬ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند. ماده8- ثبت رسانه¬ برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت رسـانه یادشده محسوب می¬گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی که رسانه برخط اختصاصی خود را وفق ضـوابط مربوط درآن وزارتخانه به ثبت رسانیده ¬اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارند. تبصره- اشخاص حقیقی بـرای انتشار محتـوا و ایجـاد تارنمـای اختـصاصی نظیـر «وبلاگ» در رسانه¬ های کاربرمحور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی نیـاز بـه دریافـت مجـوز جداگانه ندارند. ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف¬ است امکان ثبت رسانه¬ های بـرخط اختـصاصی را از طریق سامانه¬ های برخط و یا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصـله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود. ماده10- اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از ابلاغ ایـن آیـین ¬نامه واحدهایی ایجـاد نموده یـا فعالیت¬هایی انجام می¬داده¬اند که وفق این آیین نامه نیاز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی دارد، باید ظرف شش¬ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین¬ نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و گواهی¬نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نمایند. تبصره1 - وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف است ظرف دوهفته گواهی¬نامه یـادشده در ایـن ماده را برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر نماید. تبصره2- اشخاص دارنده گواهی¬نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یادشده در مواد (2)، (3) و (4) این آیین-نامه، حسب مورد از تاریخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطـال مجوز آن¬ها مطابق ضوابط و دستورالعمل¬های ماده (22) این آیین¬نامه، باید ظرف یک ماه نسبت به تعطیـلی کامل واحدها یا فعالیت¬هایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی دارد اقدام نمایند. ماده 11- وزارت صنایع و معادن مکلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولیـد در زمینه نرم افزارهای رسانه ¬ای و رسانه¬ پرداز و تولید یا تکثیر حامل¬های دیجیتال حاوی داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده یا فعالیت¬ های یاد شده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید. وزارتخانه یادشده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین¬نامه و ضوابط و دستورالعمل¬های اجرایی آن وفق قوانین و مقررات موضوعه رفتار می¬ نماید. ماده 12- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه¬ های اجرایی و سایر مراجـع ذی¬صلاح، در چارچوب قوانین مربوط مکلفند از ارائه خدمات یا محـصولات بـه فعالیت¬ها و واحـدهایی که وفق این آیین¬ نامه و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی دارند، و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری نمایند. دستگاه ¬های اجرایی و مراجع ذی¬صلاح در چارچوب وظایف قانونی خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـرای حکم مقرر در این ماده و همچنـین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل¬های اجرایی مـاده (22) این آیین¬ نامه هستند. ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ترویج فرهنگ اسـلامی- ایرانـی و توسعه رسانه¬ ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتال درکشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهد: الف- حمایت از تهیه و انتشار رسانه¬های دیجیتال، شامل: 1- حمایت از تهیه و انتشار بسته¬ های نرم افزاری رسانه¬ ای مروج فرهنگ اسلامی - ایرانی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعات و آگاهی -های عمومی. 2- حمایت از انتشار رسـانه¬ هـای بـرخط مـروج فرهنـگ اسـلامی – ایرانـی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعـات و آگاهی¬ های عمومی و دانش و مهارت های تخصصی. ب- حمایـت از ایجـاد، توسـعه و اسـتمرار فعالیـت رسـانه¬ هـای کـاربر محـور غیـر دولتـی تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پ- حمایت از توسعه زیرساخت¬ های تهیه و نشر رسانه¬ ها، آثار و محـصولات فرهنگـی دیجیتـال، شامل: 1- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرک¬ ها و مراکز توانمندسـازی (رشـد) تخصـصی رسـانه¬ هـا و فعالیت¬های فرهنگی و هنری دیجیتال. 2- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش¬های ویژه رسانه¬ ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتـال در پارک¬ های علم و فناوری و مراکز رشد. 3- حمایت از تأمین بسته¬ های نرم افزاری رسانه پرداز و سایر ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری تهیه و نشر رسانه¬ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال. 4- حمایت از تولید، انتشار و ترویج کاربری سامانه¬ های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی. 5- حمایت از ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی بـرای تهیـه و نـشر رسـانه¬ هـا، آثـار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال. 6- حمایت از خرید خدمات مراکز داده ( IDC ) برای رسانه¬ های برخط داخلی. 7- حمایت از ایجاد و فعالیت مراکز داده (IDC ) برای بخش فرهنگ. ت- حمایت از ارتقای دانش و مهارت¬ های تخصصی در زمینه رسانه¬ ها، آثار و محصولات فرهنگـی دیجیتال، شامل: 1- حمایت از انجام فعالیت¬های پژوهشی راهبردی در بخش غیر دولتی در حوزه رسانه¬ ها، آثار فرهنگـی و هنری دیجیتال. 2- حمایت از طرح¬های تحقیق و توسعه کاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بـخش غیردولتـی در حـوزه رسانه¬ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال. 3- حمایت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، کارگاه ¬ها و دوره ¬های آموزشی تخصصی در زمینه رسانه¬ هـا، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال. ث- حمایت از توسعه فرهنگ بهره¬ گیری مناسب از آثار و محصولات فرهنگـی، هنـری و رسـانه¬ای دیجیتال، شامل: 1- حمایت از تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسـانه¬ هـا، آثـار و مـحصولات فرهنگـی و هنری دیجیتال و فرهنگ بهره¬ گیری از آن¬ها. 2- برگزاری سالانه جشنواره ملی و بین¬ المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتال. 3- حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره ها، نمایشگاه ها و بازارچه¬ های ملی و منطقه¬ ای در زمینه رسانه ¬ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال. 4- حمایت از تهیه و پخش برنامه¬ های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی و دانش و مهارت¬های تخصصی حوزه رسانه¬ ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتال. 5- حمایت از ایجاد و توسعه خانه¬ های فرهنگ دیجیتال و مجتمع¬ های فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور. 6- خرید نسخه¬ های آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه¬ ای فاخر دیجیتال و اهدای آن¬ها بـه خانه¬ های فرهنگ دیجیتال، مجتمع¬ های فرهنگی دیجیتال، کتابخانه¬ های عمومی، سایر مراکز فرهنگـی و مخـاطبین خـاص داخلـی و خارجی. ج- حمایت از توسعه اقتصاد رسانه¬ ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال، شامل: 1- حمایت از ایجـاد و توسـعه سـامانه¬ هـای فـروش آثـار، محـصولات و خـدمات فرهنگـی، هنـری و رسانه¬ای دیجیتال. 2- حمایت از خرید آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه¬ ای دیجیتال از طریق صـدور و توزیـع کارت¬ های الکترونیک تخفیف خرید آثار و خدمات یادشده میان آحاد مختلف جامعه. 3- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری ازمحل وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت رسانه¬ ها، آثار، محصولات و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراکز، خدمات و ابزارهـای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط. 4- پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای پدیدآوردن یا ارتقـای آثـار فرهنگـی، هنری و رسانه¬ ای دیجیتال و برپانمودن یا توسعه سامانه¬ ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادی. چ- حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه ¬ها، آثار و محـصولات فرهنگی و هنری دیجیتـال داخلـی در خارج از کشور، شامل: 1- حمایت از برگزاری بازارچه¬ ها و نمایشگاه ¬های رسانه¬ ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنـری دیجیتـال به ویژه درکشورهای حوزه تمدن ایرانی- اسلامی. 2- حمایت از حضور دست اندرکاران رسانه¬ هـا و آثـار و محـصولات فرهنگـی و هنـری دیجیتـال داخلی در بازارچه¬ ها، نمایشگاه¬ ها، همایش¬ ها، مسابقات و جشنواره¬ های خارج از کشور. 3- حمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه ¬های برخط و بسته ¬های نرم افـزاری رسـانه ¬ای مـروج فرهنـگ اسلامی- ایرانی به زبان های خارجی. 4- اعطای جوایز و مشوق¬ها در ازای صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ¬ای دیجیتال. 5- اعطای جوایز و مشوق¬ ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه ¬های برخط داخلی. ماده 14- کلیه دستگاه ¬های اجرایی مکلفند با رعایت قوانین موضوعه، احکام این آیین ¬نامه و ضوابط و دستورالعمل¬ های اجرایـی آن و از محـل اعتبـارات مربـوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسلامی- ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهی¬های عمومی یا دانش و مهارت های تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند. ماده 15- معاونت برنامه¬ ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع لازم برای اعطای حمایت¬ها و تسهیلات موضوع این آیین-نامه را درلوایح بودجه¬ سنواتی و مقررات مربوط پیش¬بینی می¬نماید. تبصره- بیست درصد (20%) مجموع اعـتبار اعطای حمایت¬ ها و تسهیلات موضـوع این آیین¬ نامـه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، به اعطای حمایت¬های موضوع ماده (14) این آیین¬نامه اختصاص خواهد یافت. ماده 16- اعطای تسهیلات و حمایت ¬های موضوع این آیین¬ نامـه بایـد ازطریـق فراخـوان عمـومی شامل محورها و اولویت¬ های شکلی و موضوعی و خلاصه سازوکار ارزیابی تقاضاهای واصـل شده و با اعطـای فرصت¬ های برابر به تمامی متقاضیان درسراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد. ماده17- اعطای تسهیلات و حمایت¬های موضوع این آیین ¬نامه به استثنای جزء (4) بند (ث) مـاده (13) این آیین¬نامه به دستگاه ¬های اجرایی و شرکت¬ها، مؤسسات و سازمان¬ های غیردولتی که به¬طور مستمر از محل بودجه عمومی کشور کمک دریافت می¬ نمایند ممنوع است. ماده18- به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه حمایت¬ هـا و تـسهیلات مـوازی و تـداخل ‏فعالیت¬ها، کلیه دستگاه ¬های اجرایی مکلفند تقاضای تسهیلات و حمایت¬ های موضوع این آیین¬نامه را از طریق یک رسانه برخط اینترنتی که بدین¬منظور توسط وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی، ایجاد گردیـده است، دریافت نموده و مشخصات متقاضیان، نوع تسهیلات و حمایت¬ های درخواستی و فرآیند و نتایج بررسی ‏آن¬ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمایند. ماده19- به استثنای مواردی که در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احکامی برخلاف مقررات این آیین¬نامه وضع شده یا می¬شود، هرگونه حمایت از رسانه¬ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتال و نیز حمایت از پدیدآوردن، تهیه¬ کردن، نشر و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال، از محل بودجه عمـومی کـشور، توسط دستگاه¬ های اجرایی باید با رعایت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در مـواد (16) تا (21) ایـن آیین¬نامه و ضوابط و دستورالعمل¬ های اجرایی موضوع ماده (22) این آیین¬نامه و تبصره ذیل آن صورت گیرد. تبصره- مشوق¬ها و جوایز صادراتی و حمایت¬ های صنعتی وزارت¬خانه¬ های بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی است. ماده 20- اعطای هرشکل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید کالا و خـدمات موضـوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین-نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط دستگاه¬های اجرایی ممنوع اسـت. دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین¬نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره¬ منـدی از حمایـت و یا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاه¬ های اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا احراز صلاحیت توسط مراجع دیگر ندارند. تبصره- دستگاه ¬های اجرایی موضوع ماده (7) این آیین¬ نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معاملات موضوع این ماده با سایر دستگاه ¬های اجرایی مستثنی هستند. ماده 21- هر گونه خرید و یا حمایت از بسته ¬های نرم افزاری رسانه ¬ای یا نسخه¬ هـا یـا حامـل¬ هـای دیجیتال حاوی آن¬ها توسط دستگاه ¬های اجرایی، علاوه بر رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرم¬افزار مورد حمایت یا خریداری، وفـق قـانون حمایـت از حقـوق پدیدآورنـدگان نرم افزارهای رایانه ¬ای- مصوب 1379- به¬نام فروشنده یا دریافت¬کننده حمایت است. تبصره1- خرید نسخه¬ های بسته¬ های نرم افزاری ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش ناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه بلامانع است. تبصره2- در مواردی که خرید یا حمایت از بسته¬ های نرم افزاری درقالب سـفارش یا حمایـت از پدیدآوردن یا تهیه آن¬ها صورت می¬گیرد، پرداخت حداکثر نیمی از مبلغ معاملـه یـا حمایـت، بـا اخـذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهی¬نامه ثبت نرم ¬افزار بلامانع است. ماده22- ضوابط و دستورالعمل¬های اجرایی این آیین¬ نامـه از جمله چگونگی ثبت رسانه¬ هـای بـرخط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت¬ها، ضوابط ارائه خدمات یـا محصولات برای فعالیت¬ها و واحدهایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی دارند و همچنین محورها و اولویت¬ های شـکلی و موضوعی و سازوکار ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات و حمایت¬ها، درچارچوب قوانین مربوط و احکام این آیـین ¬نامـه بـا همکاری تشکل-های صـنفی مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه اجرایی ذی¬ربط تدوین و ابلاغ می¬گردد. تبصره- اولویت¬ها و سازوکارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطای حمایت¬هـای موضـوع مـاده (14) ایـن آیـین¬ نـامه در کـارگروهی کـه بـا عـضویت نماینـدگان وزارتخانه¬ های فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع¬رسـانی، سـازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، مؤسسه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و تشکل¬های صنفی ذیربط تشکیل¬ می¬گردد، تدوین و پس از ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می¬گردد. ماده23- وزارت¬ علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد، در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش¬های ویژه رسانه¬ ها و فعالیـت¬هـای فرهنگی دیجیتال در پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد همکاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل می¬آورند. ماده24- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، هر شش ماه یک¬بار گزارشـی از اجـرای ایـن آیین¬ نامه و نتایج آن به هیئت وزیران ارائه نماید.